Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de klant en Vinidirisa.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de order. Vinidirisa levert geen wijnen aan personen onder de 18 jaar. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de betaling te accorderen.
1.3 Afwijkingen van onze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Vinidirisa heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaarden en de inhoud van Vinidirisa website te wijzigen.

Artikel 2
2.1 Alle aanbiedingen en acties op de website van Vinidirisa zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke fout in het spel is. Vinidirisa behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van de voorraad
2.2 Een overeenkomst tussen Vinidirisa en een klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd door op de verzend en betaalbutton in het betaalscherm te klikken. 
2.3 De ontvangstbevestiging van een order wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd. 
2.4 De ontvangstbevestiging van een order aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende gegevens: - het aantal in flessen of producten, de prijs in € en omschrijving van het product dat door de klant is gekocht; - klantgegevens als naam, e-mail, telefoonnummer, afleveradres, eventueel factuuradres; - het ordernummer van de overeenkomst.

Artikel 3
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Alle betalingen dienen te zijn voldaan alvorens tot verzending van de goederen kan worden overgegaan, de factuur wordt bijgesloten. 
3.3 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Vinidirisa het recht voor alle kosten aan de klant in rekening te brengen. 
3.4 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Vinidirisa, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Vinidirisa zijn voldaan.

Artikel 4
4.1 Leveringen vinden plaats in veelvouden van minimaal 1 fles of meer flessen. De levertijd bedraagt 10 werkdagen tenzij anders vermeld, maar leveren meestal binnen 3 werkdagen.
4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland
4.3 Vinidirisa rekent standaard € 7.95 bezorgkosten voor de regio's Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland per bestelling tot 12 flessen. Voor de overige regio's rekent Vinidirisa €15,00 bezorgkosten (m.u.v. de Waddeneilanden) Wanneer de totale grootte van de individuele order groter is dan 12 flessen, vervallen de bezorgkosten. 
4.4 De levertijd bedraagt maximaal 10 werkdagen. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de site van Vinidirisa expliciet is aangegeven.
4.5 De door Vinidirisa aangegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
4.6 Wanneer de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal Vinidirisa de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Vinidirisa te melden. 
4.7 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk nadat Vinidirisa het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, teruggestort op de rekening van de klant.

Artikel 5
5.1 Vinidirisa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Vinidirisa. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Vinidirisa kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7
7.1 Vinidirisa kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Vinidirisa, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en Vinidirisa.

Artikel 8
8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen 2 werkdagen na de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Vinidirisa te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Vinidirisa te melden. De klant dient het product, na overleg met Vinidirisa, te sturen naar een door Vinidirisa vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
8.3 Indien de klant reeds enige betaling heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst heeft herroepen, zal Vinidirisa binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour ontvangen product, opdracht geven tot terugstorten op de rekening van de klant. 
8.4 Vinidirisa behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt. 
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Vinidirisa schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins van het risico van de klant komt, zal Vinidirisa de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Vinidirisa heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9
9.1 Indien de klant een klacht heeft, dient de klant deze kenbaar te maken bij Vinidirisa onder vermelding van het ordernummer. 
9.2 Vinidirisa zal de klacht binnen 3 werkdagen in behandeling nemen en de klant hierover schriftelijk berichten. 
9.3 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering dient de klant binnen 7 werkdagen na ontvangst van de producten te melden bij Vinidirisa. 
9.4 Door Vinidirisa wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen. 
9.5 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de wijn dient de klant zich binnen 3 maanden na de leveringsdatum in contact te stellen met Vinidirisa.

Artikel 10
10.1 Alle correspondentie aangaande de leveringsvoorwaarden vindt plaats met Vinidirisa via e-mail: info@Vinidirisa.nl

Artikel 11
11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vinidirisa is het Nederlandse recht van toepassing. 
11.2 Geschillen tussen Vinidirisa en de klant zullen worden voorgelegd aan de rechter.

Artikel 12

Identiteit van de ondernemer
Vinidirisa.nl is onderdeel van Vinidirisa
Vestigingsadres: Samsonweg 48
1521 RM WormerveerE-mailadres: info@vinidirisa.nl
KvK-nummer: 81459920
BTW-nummer: NL003571717B32